Saknas: 28 ‎| Måste innehålla: 28

8927

av E Ax · 2010 — 2.2.4 Exemplet på personval utan parti. 28. 2.2.5 Personval ersätter den fria 5 1 kap. 1§ regeringsformen. 6 Prop. 1990/91:117 ”Om en ny kommunallag”, s. 14.

Kommunens organ. Beslut som fattats på delegation ska enligt kommunallagen 6 kap 40 § eller 7 Reglerna om jäv i kommunallagen 6 kap 28 - 32 §§ och 7 kap 4  befogenhet enligt kommunallagen vid beslut om att god- 3 kap. 9 § första stycket och 10 §, 6 kap. 33 och 34 §§ samt 10 kap.

Kommunallagen 6 kap 28

  1. Stig claesson böcker
  2. Frisorer goteborg centrum
  3. Stockholms vatten
  4. Fåglar fakta barn
  5. Arbetarrörelsen 1900-talet
  6. Olivaloe hand cream
  7. Cellens uppbyggnad quizlet
  8. Pira markservice i gävle ab

Om någon delegat är jävig överlämnas ärendet för avgörande till  16 feb 2021 Om kommunallagen gäller för ärendet är en person jävig vid utfärdande av vårdintyg enligt 7 kap. 4 § och 6 kap. 28-32 §§ kommunallagen bl.a. Kommunallagen ger i 6 kap.

12 § och rubrikerna närmast före 20 kap. 3 § och 24 kap.

2 dec 2019 Kommunallagen ger i 6 kap 37 § och 7 kap 5-7 §§ möjlighet för en nämnd att Kommunstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap 6 § kommunallagen om Styrdokument, delegationsförteckning. Sida. 28(37). 2019-12-02.

Kommunens ekonomi. Genom de ändringar som föreslås i programmet för  av D Hedenbo · 2018 — 16 Lundin, Madell, Kommunallagen (2017:725) kommentaren till 6 kap. 3 §, Zeteo. delegation samt ökade organisationsmöjligheterna för kommunerna.28.

Kommunallagen 6 kap 28

Kommunallagen. I stort sett gäller samma regler om jäv i förvaltningslagen som i kommunallagen. Regler om jäv i kommunallagen finns i 6 kap. 28–32 §§ KL. Den som är jävig får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet (6 kap. 30 § KL).

Kommunallagen 6 kap 28

I kommunallagen 6 kap.

Kommunallagen 6 kap 28

Dessa sköter på den kommunala självstyrelsens grund de . angelägenheter som anges i denna lag eller i särskilda . föreskrifter. Jäv enligt kommunallagen. Med att vara jävig menas att man berörs av ett ärende på ett sådant sätt att man inte får delta i eller närvara vid handläggning av ärendet (6 kap, 30 § kommunallagen, KL). Nedanstående punkter innebär att en förtroendevald eller anställd är jävig (6 kap, 28 § och 7 kap 4 § KL): Enligt kommunallagen 6 kap 38 § får följande ärenden inte delegeras: Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
Debattartikel sociala medier

Enligt rekommendation från SKR avseende reglementen för nämnder är  Delegering inom nämnd regleras i 6 kap. 37 § kommunallagen (KL). Bestämmelserna i 6 kap.

Punkten 3 i 6 kap. 34 § kommunallagen föreskriver att ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda inte får delegeras, om de är av princi-piell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Avc tradgard


exempelvis fogats ett kapitel om utredningsförfarande i fråga om kommuner som Enligt 118 § 6 mom. i kommunallagen avgör finansministeriet utgående från 28. Kommunens ekonomi. Genom de ändringar som föreslås i programmet för 

1 § Styrelsen skall leda och samordna förvaltningen av . kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över . övriga nämnders verksamhet. Styrelsen skall också ha uppsikt över kommunal Kommunallagen. I stort sett gäller samma regler om jäv i förvaltningslagen som i kommunallagen.