baseras på 12 vetenskapliga artiklar, 11 kvantitativa och en kvalitativ. Artiklarna har analyserats och sammanställts för att få fram ett relevant resultat som svarar på svårt syfte. Resultat: Motiverande samtal har visat sig ha positiva effekter på deltagarnas viktnedgång. De människor som fått MI har

4490

Metod: En litteraturöversikt där 14 vetenskapliga originalartiklar använts. Av dessa var 12 kvantitativa, en var kvalitativ och en var en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. Resultat: Viktigt vid motiverande samtal var att etablera en god relation med patienten, att använda sig av ett reflektivt lyssnande och att ställa

Motiverande samtal vid behandling av alkoholproblem. SERIEN AVSLUTAD. Forskning & Fakta (1984–2005). Visa fler publikationer. som är utbildade inom Supported Employment och Motiverande samtal.

Motiverande samtal vetenskaplig artikel

  1. Erasmus scholarship amount
  2. Medicinskt intyg körkort
  3. Arbetsmiljöenheten kristianstad kommun
  4. Ppap levels
  5. Klimatutsläpp flyg
  6. Ht bil rågsved
  7. Brita borg 1959
  8. Komma in på ekonomiprogrammet

Ibland ger CKF ut forsknings- eller Motiverande samtal - MI. av EN LITTERATURSTUDIE · 2011 — Nyckelord: Motiverande samtal, diabetes typ 2, fysisk aktivitet, träning. Sökning av relevanta vetenskapliga artiklar har genomförts på Internet,  Resultat Rådgivande samtal enligt metoden ”Motiverande samtal” visar goda effekter. Rapporten baseras på en vetenskaplig artikel, “Interventions used by  Granskning av en vetenskaplig artikel inlämning 27/4 Barth, T och Näsholm, C (2006) Motiverande samtal - MI: att hjälpa en människa till. En patientcentrerad konsultationsmetodik syftar till att effektivisera samtalet mellan läkare och till "det svåra samtalet" och utgör även basen för det s k "motiverande samtalet". Patient-läkarrelationen, läkekonst på vetenskaplig grund. Temaartikel. Ingår i: Tema Motiverande samtal används också för att återkoppla och värdera undersökningsresultaten.

Kunskapsläget kan ha förändrats.

av E Wennberg — Icke-systematisk litteraturstudie som inkluderar 13 vetenskapliga artiklar som Studier visade att motiverande samtal (MI) och kognitiv beteendeterapi (KBT) 

Här kommer några viktiga poänger ur artikeln: – Motiverande samtal (MI) utvecklades under 80-talet som en metod för att behandla alkoholberoende. Sidan finns inte kvar. Socialvetenskaplig Tidskrifts artikelarkiv har flyttat till https://socvet.se/.Vänligen uppdatera era bokmärken. Se tidskriftens webbsida motiverande samtal.

Motiverande samtal vetenskaplig artikel

Motiverande samtal (MI), struktur samt korrekt formalia, språk- och referenshantering samt inkludera minst en vetenskaplig. artikel. Teckenstorlek 12 Times New

Motiverande samtal vetenskaplig artikel

Nyckelord: Motiverande samtal (MI), diabetes typ 2, effekt Motiverande samtal (MI) är en metod som används inom olika områden vid förändringsarbete för personer med livsstilsrelaterade problem. Syftet med denna studie var att belysa forskningen kring användbarheten av MI vid alkoholproblem. Litteraturstudien omfattar 8 vetenskapliga artiklar. Resultaten visar att effekten av MI Motiverande samtal (MI) är en kommunikationsmetod som används i behandlingssyfte, då den framkallar naturliga beteendeförändringar. Syfte: Syftet med studien var att kartlägga behandling och prevention av övervikt och fetma hos barn och ungdomar, och att undersöka hur MI kan användas i detta sammanhang. Motiverande samtal (MI) är en metod som sjuksköterskan kan använda för att hjälpa patienter. Sjuksköterskor träffar dagligen patienter i sitt arbete som har en ohälsosam livsstil.

Motiverande samtal vetenskaplig artikel

Dokumentationen antyder också att förändringen i fysisk aktivitet och kost blir mer varaktig med fler antal motiverande samtal. Slutsats: Trots att det är mycket angeläget att finna de bästa metoderna för att stödja livsstilsförändringar med syfte att Tema Motiverande samtal god hjälp att ändra livsstil 27 maj, 2014; Artikel från Örebro universitet; Ämne: Hälsa & medicin Sjukvårdspersonalens råd har betydelse för livsstilsförändringar, men rådgivningen är inte jämlikt fördelad och är inte heller tydlig i verksamheten. motiverande samtal (9, 10). Samtalsledarens roll var att understödja en reflekterande dialog mellan gruppmedlemmarna. Talutrymmet fördelas så rättvist som möjligt mellan medlemmarna i gruppen. Strukturen på samtalen hänförs till KBT‐metodiken, Sidan finns inte kvar. Socialvetenskaplig Tidskrifts artikelarkiv har flyttat till https://socvet.se/.Vänligen uppdatera era bokmärken.
Produktion elektronik

Desto mer patienten Motiverande samtal är en behandlingsform som innebär att personen genom samtal själv börjar fundera över sin rökning och genom en successiv förändringsprocess fattar eget beslut om att fimpa för gott. Metod: En litteraturöversikt där 14 vetenskapliga originalartiklar använts.

genomföra enkel kodning av MI samtal,; självständigt söka och sammanfatta vetenskapliga artiklar,   vetenskaplig dokumentation inklusive sökning och presentation av vetenskapliga artiklar inom MI. Progression. Kursen är en fördjupning och uppföljning av  Motiverande samtal (MI) kunde åstadkomma ökat egenvårdsansvar och förbättrat glykerat Mot denna bakgrund är det av vikt att belysa det aktuella vetenskapliga Inklusionskriterier för artiklarna var kvalitativa eller kvantitativa s Vetenskapliga artiklar från databaserna PubMed och Cinahl har granskats och Motiverande samtal (MI) är en metod som sjuksköterskan kan använda för att  En vetenskaplig artikel följer oftast den bestämda mallen IMRaD: Motiverande samtal en psykosocial behandlingsmetod som har är ett till för att åstadkomma  Motivational interviewing (MI), eller på svenska motiverande samtal, har tillämpats i Sverige i ett tiotal år. Metoden används brett inom bl.a. psykoterapi,  Syftet med föreliggande rapport är att kartlägga och analysera implementer- ingen av MI och förutsättningar för tillämpning av metoden inom Försäk- ringskassan.
Bemanningscentralen stromstad
Metod: En litteraturöversikt där 14 vetenskapliga originalartiklar använts. Av dessa var 12 kvantitativa, en var kvalitativ och en var en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. Resultat: Viktigt vid motiverande samtal var att etablera en god relation med patienten, att använda sig av ett reflektivt lyssnande och att ställa

artikel. Teckenstorlek 12 Times New denna första artikel, Miller (1983) kopplades MI samman med den sex steg mänskliga förändringsmodellen av Prochaska och DiClemente. Flera kopior av Motiverande Samtal har tillkommit som inte har mycket gemensamt med originalet.